P.M.T. Trading Sp. z o.o.
INNOWACYJNOŚĆ

Wpółpraca z polską nauką zaowocowała powstaniem wdrożeń, zgłoszeń patentowych i patentów:
 • Sposób otrzymywania sosów, żeli i substancji zagęszczających
  nr P 396480 zgł. 30.09.2011 r. – zgłoszenie opublikowane
 • Sposób otrzymywania dżemów, marmolad, konfitur i galaretek
  nr P 396481 zgł. 30.09.2011 r. – zgłoszenie opublikowane
 • Sposób produkcji pieczywa na zakwasie
  nr P 395715 zgł. 20.07.2011 r. – zgłoszenie opublikowane
 • Method of producing sourdough bread
  no EP 12460040 – zgłoszenie międzynarodowe 09.07.2012 r. - zgłoszenie opublikowane
 • Sposób wytwarzania pieczywa bezglutenowego
  nr P 395714 zgł. 20.07.2011 r. – zgłoszenie opublikowane
 • Method of producing gluten-free bread
  no EP 12460039 – zgłoszenie międzynarodowe 09.07.2012 r. – zgłoszenie opublikowane
 • Method for curd production
  PCT/PL2011/000122 = EP 2645867 - zgłoszenie międzynarodowe – 29.11.2011 r. Twaróg - wejście w patent europejski, euroazjatycki, na Ukrainie i w USA, pierwszeństwo PL= 02.12.2010 r. „Sposób wytwarzania sera twarogowego” nr P 393113 – Eurasian patent application no. 201300655, na Ukrainie 26104/3A/ 13, w USA zgł. 14 maja 2013 r. nr 13/885,312
 • Production technology of fat mixes with reduced fat content
  no. PCT/PL2013/000086 - zgłoszenie międzynarodowe 03.07.2013 r. – zgłoszenie opublikowane. Miksy - wejście w patent europejski, euroazjatycki, USA, Kanada i Chiny, pierwszeństwo PL = 05.07.2012 r. „Sposób wytw. miksów …” nr P 399813 - zgłoszenie krajowe
 • Sposób wytwarzania kefiru
  nr P 393114 – 02.12.2010 r. Udzielony patent nr 218500
 • Sposób wytwarzania jogurtu
  nr P 393115 – 02.12.2010 r.. Udzielony patent nr 219356
 • Sposób wytwarzania pieczywa
  nr P 408542 zgł. 13.06.2014 r. – zgłoszenie jeszcze nie opublikowane
Prowadzone badania nad produktami spożywczymi wytworzonymi z udziałem enzymu transglutaminaza w sposób bezdyskusyjny potwierdziły ich prozdrowotne działanie na organizm ludzki i zostały opublikowane:
 • Podwyższenie wartości odżywczej udowodnione w badaniach in-vivo (Juskiewicz J., Zduńczyk Z., Bohdziewicz K., Baranowska M., Physiological effects of the dietary application of quark produced with enzyme transglutaminase as a sole protein source in growing rats. International Dairy Jornal 2012, 26,155-161),
 • Obniżenie właściwości alergennych białek mleka poparte badaniami z użyciem przeciwciał IgE. (Baranowska M., Bohdziewicz K., Effect of transglutaminase on allergenic properties of milk proteins. NEFood - 1st North European Congress on Food, St Petersburg, 22-24 April, 2012,93).
Procedury patentowe
„Wynalazki to rozwiązanie nowe, posiadający poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania. Nowość wynalazku powinna być ujęta na poziomie światowym, szczególnie z uwagi na możliwość rozszerzenia ochrony na procedurę międzynarodową. Druga przesłanka, jaka musi być spełniona przez wynalazek to „poziom wynalazczy”, czyli pokonywanie przez dane rozwiązanie problemów np. technicznych dotąd nie rozwiązanych, ułatwienie dotychczasowych sposobów postępowania itp. Przesłanka ta ujęta w najkrótszy sposób oznacza, iż wynalazek dla znawcy danego tematu musi być odkrywczy. Niepisaną przesłanką, jednakże wynikającą z powyższych zapisów jest to, że wynalazek musi mieć postać techniczną. Oznacza to również, iż wszelkiego rodzaju pomysły, idee, koncepcje są wyłączone z ochrony.
Procedura udzielenia ochrony na wynalazki jest procedurą badawczą. Polega ona na skrupulatnym przeanalizowaniu przez Urząd Patentowy wszelkich przesłanek, które wynalazek musi spełniać i wyjaśnieniu wszelkich powstałych podczas tego badania wątpliwości.
Po udzieleniu patentu na wynalazek Uprawniony nabywa wyłączne prawo dysponowania danym rozwiązaniem w sposób zarobkowy i zawodowy na terenie całego kraju.
Procedura udzielania patentów bywa długa i skomplikowana, ale daje Zgłaszającemu szereg możliwości. Po pierwsze ochrona jest przyznawana od daty zgłoszenia, czyli już w chwili wpłynięcia dokumentacji do Urzędu Patentowego. Zgłaszający uzyskuje „tymczasową” ochronę.
Dzięki temu ma możliwość skuteczniejszej walki z nieuczciwą konkurencją, z tymi, którzy próbują w sposób niezgodny z prawem wykorzystać jego rozwiązanie. Poza tym Zgłaszający może udzielać licencji oraz wszelkich innych umów przewidzianych prawem, zgodnie z którymi może pozyskać dodatkowy dochód ze swojego rozwiązania. Kolejna rzecz, jaką daje zgłoszenie wynalazku do Urzędu Patentowego to możliwość kształtowania i podwyższania jakości rozwiązań/urządzeń/technologii itp. Następnie trzeba wymienić ważną rzecz, jaką jest konkurencyjność na rynku – jeśli firma posiada zgłoszony i opatentowany wynalazek, można powiedzieć, że jest o krok przed konkurencją – nabywca ma świadomość, że produkty tej firmy są nowe, innowacyjne, oparte o nowe technologie. Ponadto w szeregu różnych działań rynkowych posiadanie zgłoszonego lub opatentowanego wynalazku pozwala na pozyskania różnorodnych dotacji i podpisanie korzystnych umów.”

Joanna Dziubińska – Rzecznik Patentowy
Copyright © 2015 Madagraf