P.M.T. Trading Sp. z o.o.
O NAS

P.M.T. Trading Sp. z o.o. w Łodzi to firma, która została założona w 1989 roku a wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsięwzięć innowacyjnych i wdrożeniowych przyniosło zarówno efekty w bieżącej działalności firmy, jak i korzyści dla polskiej nauki.

XXI wiek oznacza wielkie wyzwania. Wraz z jego początkiem P.M.T. Trading Sp. z o.o. rozpoczęła nowy okres w swojej działalności. Przedmiotem zainteresowań spółki stał się stosowany w przemyśle spożywczym enzym transglutaminaza.

Spółka rozpoczęła prace nad przemysłowym wdrożeniem nowoczesnych technologii z użyciem transglutaminazy. W tym celu nawiązała współpracę z polską nauką m.in. Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, Politechniką Łódzką, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego. Owocem tej współpracy są kolejne opracowania i wdrożenia technologii wytwarzania żywności z zastosowaniem preparatów, zawierających enzym transglutaminaza. Opracowania te były i są sukcesywnie zgłaszane jako wynalazki do Urzędu Patentowego RP. Spółka podejęłą także skuteczne działania w celu uzyskania ochrony patentowej na obszarze Unii Europejskiej, USA, Rosji, Turcji i Ukrainy.

Równolegle do opracowań patentowych spółka prowadzi szeroko zakrojone badania nad produktami wytworzonymi z udziałem enzymu transglutaminaza. Wyniki tych badań potwierdzają, że żywność zawierająca enzym transglutaminaza jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia, a ponadto posiada wyższą wartość żywieniową i mniejszą alergenność.

Wyniki powyższych badań publikowane są w renomowanych, światowych czasopismach i prezentowane na sympozjach naukowych w kraju i za granicą, na których spółka występuje często jako współorganizator.

Od 2005 roku spółka sukcesywnie zwiększa grono odbiorców produkowanych przez siebie preparatów enzymatycznych i z udziałem współpracujących naukowców wdraża nowoczesne technologie w zakładach mleczarskich, mięsnych i piekarniczych w kraju i za granicą udzielając im jednocześnie licencji na stosowanie zgłoszonych wynalazków.

Naszą szczególną troską jest bezpieczeństwo żywności produkowanej z udziałem preparatów enzymatycznych. Każda partia preparatów jest więc badana pod kątem mikrobiologicznym, na obecność metali ciężkich i GMO. Potwierdzeniem tych badań jest uzyskanie certyfikatu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, Zakładu Bezpieczeństwa Żywności (HŻ 1008/13) na stosowani naszych preparatów w przemyśle spożywczym.
Copyright © 2015-2021 Madagraf